Tra cứu văn bản
STTSố hiệu văn bảnNgày ban hànhTên văn bản
1TT 176/2016/TT-BTC31-10-2016

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn

Thông tin văn bản Tải về

2TT 130/2016/TT-BTC12-08-2016

Thông tư Hướng dẫn NĐ số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế

Thông tin văn bản Tải về

3TT 95/2016/TT-BTC28-06-2016

Thông tư Hướng dẫn về đăng ký thuế

Thông tin văn bản Tải về

4TT 96/2015/TT-BTC22-06-2015

Thông tư Hướng dẫn về Thuế TNDN tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, TT số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, TT 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài Chính

Thông tin văn bản Tải về

5TT 92/2015/TT-BTC15-06-2015

Thông tư Hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; Hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và NĐ số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế

Thông tin văn bản Tải về

6TT 26/2015/TT-BTC27-02-2015

Thông tư Hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghi định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ

Thông tin văn bản Tải về

7Luật 71/2014/QH1326-11-2014

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế

Thông tin văn bản Tải về

8Luât 68/2014/QH1326-11-2014

Luật Doanh nghiệp

Thông tin văn bản Tải về

9TT 151/2014/TT-BTC10-10-2014

Thông tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Thông tin văn bản Tải về

10TT 119/2014/TT-BTC25-08-2014

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013, TT số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013, TT số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, TT số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và TT số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài Chính về cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Thông tin văn bản Tải về

11TT 103/2014/TT-BTC06-08-2014

Thông tư Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

Thông tin văn bản Tải về

12TT 78/2014/TT-BTC18-06-2014

Thông tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tin văn bản Tải về

13TT 39/2014/TT-BTC31-03-2014

Thông tư Hướng dẫn thi hành NĐ số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và NĐ số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá , cung ứng dịch vụ

Thông tin văn bản Tải về

14TT 10/2014/TT-BTC17-01-2014

Thông tư Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn

Thông tin văn bản Tải về

15TT 219/2013/TT-BTC31-12-2013

Thông tư Hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT

Thông tin văn bản Tải về

16TT 166/2013/TT-BTC15-11-2013

Thông tư Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Thông tin văn bản Tải về

17TT 111/2013/TT-BTC15-08-2013

Thông tư Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN và NĐ số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN

Thông tin văn bản Tải về

18Luật 36/2005/QH1114-06-2005

Luật Thương mại

Thông tin văn bản Tải về

© Copyright 2017 - All Rights Reserved